Kontakt

Syn og skøn. Udenretligt og indenretligt. Fast lav pris. Tryg og sikker rådgivning om byggeri m.m.

Kontakt din advokat på 3131 1136 eller via e-mail for rådgivning vedrørende syn og skøn. Trygt og sikkert. Altid fast lav pris.


I Danmark har vi såkaldt fri bevisbedømmelse, hvilket vil sige, at der ikke gælder regler for, hvornår noget kan eller skal anses for bevist. Dommerne er med andre ord ikke bundet i forhold til deres vurdering af sagen, og en part kan principielt løfte sin bevisbyrde på mange forskellige måder.

I praksis er der dog en væsentlig undtagelse til dette princip: Hvis en sag drejer sig om mulige mangler – det være sig om det nylagte gulv overholder gældende tolerancer, om malerarbejdet er udført fagmæssigt korrekt, om farveforskelle på murstenene pga. forskellige brændinger er inden for det acceptable etc. – vil det være noget nær umuligt at løftebyrden for de påberåbte mangler uden at gennemføre syn og skøn.

Hør mere om hvad du kan gøre ved klager vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv, anlægsgartner- og jordarbejde.

Advokater med stor erfaring vedrørende syn og skøn til konkurrencedygtige priser

Vi har betydelig erfaring med syn og skøn, såvel inden- som udenretligt, og kan bistå dig/jer under hele processen, hvad enten du/I er bygherre eller entreprenør: Fra anmodning om syn og skøn, herunder formulering af spørgsmålene og udfyldelse af den foreskrevne blanket (hvis det foregår via domstolene) over deltagelse under skønsforretningen til afhjemling i retten.

For navnlig privatpersoner vil der ofte være mulighed for at opnå retshjælpsforsikringsdækning – også til isoleret bevisoptagelse, altså uden for en retssag. Det vil i givet fald være forsikringsselskabet, der afholder de med syn og skøn forbundne omkostninger, inklusive honorar til skønsmand og evt. sagsomkostninger til modparten. Dog vil der være en selvrisiko.

Kontakt os – og hør mere om syn og skøn uden retssag.

Dommeren træffer afgørelse i sagen, men …

Dommere kan jura, men ser sig ikke nødvendigvis i stand til på egen hånd at vurdere, hvorvidt en entreprenør har udført sit arbejde i overensstemmelse med gældende forskrifter og faglige standarder, om en forlangt pris ved regningsarbejde afviger fra en sædvanlig markedspris, etc.

Her kommer skønsmænd ind i billedet. Skønsmænd er sagkyndige, som anmodes om at besigtige genstanden for det ønskede syn og skøn og derefter besvare spørgsmål stillet af parterne – inden for den pågældende skønsmands fagområde – med henblik på at få belyst sagen og ultimativt give dommeren et grundlag for at træffe afgørelse.

Det er dommerne, der træffer afgørelserne, men når det er sagt, vil en sags udfald meget ofte bero på skønsmandens vurdering. Har skønsmanden vurderet, at der er udbedringskrævende forhold, og skønnet at det vil koste 100.000 kr. at udbedre disse, vil en juridisk dommer sjældent anse sig selv for at være i stand til at vurdere udbedringsomkostningerne mere præcist end den sagkyndige skønsmand.

Da syn og skøn har så stor betydning for resultatet i sidste ende, er det afgørende at få stillet de rigtige spørgsmål til skønsmanden/-mændene, herunder at få sikret, at skønsmanden besvarer spørgsmålene på det rigtige grundlag og med evt. relevante forudsætninger indlagt.

Kontakt advokaterne vedrørende syn og skøn – og hør mere om vores faste lave priser på arbejdet. Hør også om vi kan hjælpe med “udenretligt syn og skøn” i jeres situation.

Kunderne siger

⭐⭐⭐⭐⭐

Som nævnt har det været stærkt betryggende at have jer med i processen.

– Maja B. og Kenneth H.

⭐⭐⭐⭐⭐

Tusind tak for hjælpen. Vi har været meget tilfredse med forløbet.

– Louise B.

Kontakt advokat vedrørende syn og skøn

  Retssager og voldgiftssager hos BV-Advokater - vi er en del af boligadvokaterne-

  Kontakt din advokat på 3131 1136 eller via e-mail for rådgivning vedrørende syn og skøn. Trygt og sikkert. Altid fast lav pris.

  Syn og skøn kan foregå på forskellig vis (voldgiftssager, udenretligt m.m.)

  Syn og skøn kan gennemføres i forskellige fora: Det kan udmeldes under en retssag, under voldgiftssager (voldgift er et alternativ til retssagsbehandling og kræver som udgangspunkt, at det er aftalt, at tvister skal løses på denne måde) eller uden for rets- eller voldgiftssager, enten frivilligt ved aftale mellem parterne om at udmelde syn og skøn eller som såkaldt isoleret bevisoptagelse via domstolene. Hertil kommer, at der i sager ved fx Byggeriet Ankenævn ligeledes kan udmeldes syn og skøn.

  Retsplejelovens kapitel 19 indeholder regler for syn og skøn, når det gennemføres via domstolene. Uden for domstolenes regi vil syn og skøn imidlertid i vid udstrækning foregå efter samme overordnede principper.

  Tidligere var det sådan, at parterne som udgangspunkt skulle være enige om formuleringen af spørgsmålene, før de kunne stilles, hvilket indebar, at domstolene ikke sjældent skulle træffe afgørelse om, hvorvidt ønskede formuleringer kunne tillades. I dag er udgangspunktet det modsatte, nemlig at parterne kan stille de spørgsmål, de ønsker, idet retten dog kan afvise spørgsmål, bl.a. hvis de er egnede til at påvirke skønsmanden eller skønnes at være uden betydning for sagen.

  Det kan i mange situationer for en part, der mener at have et krav mod en anden, være hensigtsmæssigt at starte med ”kun” at få udmeldt syn og skøn, frem for at anlægge rets- eller voldgiftssag, da det alt andet lige er mindre omkostningstungt – ikke mindst hvis skønserklæringen ikke støtter det mulige krav. Ofte vil skønserklæringen give en kraftig indikation af, hvordan en sag forventeligt vil falde ud, hvis der ikke på baggrund af skønserklæringen kan findes en mindelig løsning.

  Syn og skøn er ikke nødvendigvis overstået, når skønsmanden har afgivet sin erklæring. Erklæringen kan give parterne anledning til at stille yderligere/supplerende spørgsmål, ligesom skønsmænd i forbindelse med rets- og voldgiftssager kan afhjemles, hvilket er en form for vidneafhøring af skønsmanden, hvor parterne kan stille uddybende spørgsmål.

  Hertil kommer, at der kan blive tale om at udmelde flere skønsmænd, typisk hvis der er tale om spørgsmål indenfor flere fagområder, ligesom det – i sjældne tilfælde – kan tillades, at der udmeldes nyt syn og skøn ved en anden skønsmand.

  Casper er advokat og klar til at hjælpe med syn og skøn i byggeri til en fair pris. Book et møde her

  Kontakt advokater vedr. syn og skøn

   Advokat – byggeri – syn og skøn – byer:

   Byggesager – byggeri – book tid til “haste-syn og skøn”

   Der kan i forbindelse med byggesager opstå tvister, hvor det er nødvendigt med en hurtig afklaring, for at byggeprocessen ikke står stille i længere tid, hvilket kan og typisk vil være forbundet med betydelige ulemper og omkostninger for parterne. Bygherre risikerer eksempelvis at miste ellers berettigede krav over for entreprenøren, hvis mulige mangler udbedres, inden bygherre har sikret sit bevis. I sådanne situationer kan der ofte gennemføres ”haste-syn og skøn”, hvor fx Voldgiftsnævnet – Byggeri og Anlæg kan udmelde en skønsmand med få dages varsel. Når skønsmanden har haft lejlighed til at besigtige forholdene under en skønsforretning, anses beviset som udgangspunkt for sikret, og mangler kan afhjælpes, og evt. krav i den anledning kan udskydes til senere afklaring, så byggeriet kan fortsætte.

   Som boligadvokat er vi medlem af Advokatsamfundet. Kontakt dine boligadvokater. Fair pris.

   BOLIGADVOKATKONTORET APS ER MEDLEM AF ADVOKATSAMFUNDET

   Advokatsamfundet omfatter over 6.000 advokater i Danmark, og arbejder for at sikre tilliden til advokater, og for at sikre alle danskere, et sundt og velfungerende retssamfund.

   Vi hjælper med syn og skøn til en skarp pris

   Kontakt os for en pris på vor juridiske rådgivning

    +45 31 31 11 36
   kontakt@boligadvokatkontoret.dk

    Hvad koster syn og skøn? Vores advokater hjælper dig trygt og sikkert igennem syn og skøn til faste lave priser. Ring – og forklar os din situation.

    Call Now Button