Kontakt

Udenretligt syn og skøn. Fast lav pris. Tryg og sikker rådgivning om byggeri m.m.

Kontakt din advokat på 3131 1136 eller via e-mail for rådgivning vedr. syn og skøn. Trygt og sikkert. Altid fast lav pris.

Det siger kunderne om os

⭐⭐⭐⭐⭐

Som nævnt har det været stærkt betryggende at have jer med i processen.

– Maja B. og Kenneth H.

⭐⭐⭐⭐⭐

Mange tak for super og professionel service. Jeg er glad for, at jeg valgte jer til mit boligkøb.

– Berit F.

⭐⭐⭐⭐⭐

Tusind tak for hjælpen. Vi har været meget tilfredse med forløbet.

– Louise B.

Entreprisekontrakt med advokat fra BV advokater

Kontakt en byggeadvokat

I Danmark har vi såkaldt fri bevisbedømmelse, hvilket vil sige, at der ikke gælder regler for, hvornår noget kan eller skal anses for bevist. Dommerne er med andre ord ikke bundet i forhold til deres vurdering af sagen, og en part kan principielt løfte sin bevisbyrde på mange forskellige måder.

I praksis er der dog en væsentlig undtagelse til dette princip: Hvis en sag drejer sig om mulige mangler – det være sig om det nylagte gulv overholder gældende tolerancer, om malerarbejdet er udført fagmæssigt korrekt, om farveforskelle på murstenene pga. forskellige brændinger er inden for det acceptable etc. – vil det være noget nær umuligt at løftebyrden for de påberåbte mangler uden at gennemføre syn og skøn.

Hør mere om hvad du kan gøre ved klager vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv, anlægsgartner- og jordarbejde.

Børsen: Andelshavere må kigge langt efter gevinst

Berlingske: Hvad kan køber forvente af sælger?

Børsen: Andels­bolig eller ej? Her er fordele og faldgruber

Syn og skøn er et afgørende redskab inden for byggeri, som kan bruges i retssager i overensstemmelse med retsplejeloven. Syn og skøn udføres af en fagperson, en skønsmand, der undersøger nogle spørgsmål og besvarer dem i en syn- og skønserklæring. Dette kan være særligt relevant, når der opstår tvister mellem parter involveret i byggeri, herunder entreprenører og håndværkere.

Advokater med stor ekspertise i syn og skøn til konkurrencedygtige priser

Vi har betydelig erfaring med syn og skøn, såvel inden- som udenretligt, og kan bistå dig/jer under hele processen, hvad enten du/I er bygherre eller entreprenør: Fra anmodning om syn og skøn, herunder formulering af spørgsmålene og udfyldelse af den foreskrevne blanket (hvis det foregår via domstolene) over deltagelse under skønsforretningen til afhjemling i retten.

For navnlig privatpersoner vil der ofte være mulighed for at opnå retshjælpsforsikringsdækning – også til isoleret bevisoptagelse, altså uden for en retssag. Det vil i givet fald være forsikringsselskabet, der afholder de med syn og skøn forbundne omkostninger, inklusive honorar til skønsmand og evt. sagsomkostninger til modparten. Dog vil der være en selvrisiko.

Kontakt os – og hør mere om syn og skøn uden retssag.

Boligadvokatkontorets fysiske adresser

Boligadvokat i kbh – København V

Vesterbrogade 33
1620 København V

Boligadvokat i Aarhus

Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus

Kontakt boligadvokat

Casper - advokat, byggeadvokat og boligadvokat

Vores mission

”Vi lægger stor vægt på ærlighed, herunder gennemskuelige og rimelige priser. Vi tilbyder i de fleste handler ”Ingen handel: Ingen regning”, og du ved fra start, præcis hvad det kommer til at koste.”
– Casper Vinther, indehaver af Boligadvokatkontoret

Dommeren træffer afgørelse i sagen, men …

Dommere kan jura, men ser sig ikke nødvendigvis i stand til på egen hånd at vurdere, hvorvidt en entreprenør har udført sit arbejde i overensstemmelse med gældende forskrifter og faglige standarder, om en forlangt pris ved regningsarbejde afviger fra en sædvanlig markedspris, etc.

Her kommer skønsmænd ind i billedet. Skønsmænd er sagkyndige, som anmodes om at besigtige genstanden for det ønskede syn og skøn og derefter besvare spørgsmål stillet af parterne – inden for den pågældende skønsmands fagområde – med henblik på at få belyst sagen og ultimativt give dommeren et grundlag for at træffe afgørelse.

Det er dommerne, der træffer afgørelserne, men når det er sagt, vil en sags udfald meget ofte bero på skønsmandens vurdering. Har skønsmanden vurderet, at der er udbedringskrævende forhold, og skønnet at det vil koste 100.000 kr. at udbedre disse, vil en juridisk dommer sjældent anse sig selv for at være i stand til at vurdere udbedringsomkostningerne mere præcist end den sagkyndige skønsmand.

Da syn og skøn har så stor betydning for resultatet i sidste ende, er det afgørende at få stillet de rigtige spørgsmål til skønsmanden/-mændene, herunder at få sikret, at skønsmanden besvarer spørgsmålene på det rigtige grundlag og med evt. relevante forudsætninger indlagt.

Kontakt advokaterne vedrørende syn og skøn – og hør mere om vores faste lave priser på arbejdet. Hør også om vi kan hjælpe med “udenretligt syn og skøn” i jeres situation.

Syn og skøn kan foregå på forskellig vis (voldgiftssager, udenretligt m.m.)

Syn og skøn kan gennemføres i forskellige fora: Det kan udmeldes under en retssag, under voldgiftssager (voldgift er et alternativ til retssagsbehandling og kræver som udgangspunkt, at det er aftalt, at tvister skal løses på denne måde) eller uden for rets- eller voldgiftssager, enten frivilligt ved aftale mellem parterne om at udmelde syn og skøn eller som såkaldt isoleret bevisoptagelse via domstolene. Hertil kommer, at der i sager ved fx Byggeriet Ankenævn ligeledes kan udmeldes syn og skøn.

Retsplejelovens kapitel 19 indeholder regler for syn og skøn, når det gennemføres via domstolene. Uden for domstolenes regi vil syn og skøn imidlertid i vid udstrækning foregå efter samme overordnede principper.

Tinglysning af skøde hos advokat til en fair pris.
Bolighandel med hjælp fra boligadvokater

Mulighed for at stille spørgsmål

Tidligere var det sådan, at parterne som udgangspunkt skulle være enige om formuleringen af spørgsmålene, før de kunne stilles, hvilket indebar, at domstolene ikke sjældent skulle træffe afgørelse om, hvorvidt ønskede formuleringer kunne tillades. I dag er udgangspunktet det modsatte, nemlig at parterne kan stille de spørgsmål, de ønsker, idet retten dog kan afvise spørgsmål, bl.a. hvis de er egnede til at påvirke skønsmanden eller skønnes at være uden betydning for sagen.

Det kan i mange situationer for en part, der mener at have et krav mod en anden, være hensigtsmæssigt at starte med ”kun” at få udmeldt syn og skøn, frem for at anlægge rets- eller voldgiftssag, da det alt andet lige er mindre omkostningstungt – ikke mindst hvis skønserklæringen ikke støtter det mulige krav. Ofte vil skønserklæringen give en kraftig indikation af, hvordan en sag forventeligt vil falde ud, hvis der ikke på baggrund af skønserklæringen kan findes en mindelig løsning.

Syn og skøn er ikke nødvendigvis overstået, når skønsmanden har afgivet sin erklæring. Erklæringen kan give parterne anledning til at stille yderligere/supplerende spørgsmål, ligesom skønsmænd i forbindelse med rets- og voldgiftssager kan afhjemles, hvilket er en form for vidneafhøring af skønsmanden, hvor parterne kan stille uddybende spørgsmål.

Hertil kommer, at der kan blive tale om at udmelde flere skønsmænd, typisk hvis der er tale om spørgsmål indenfor flere fagområder, ligesom det – i sjældne tilfælde – kan tillades, at der udmeldes nyt syn og skøn ved en anden skønsmand.

Byggesager – byggeri – book tid til “haste-syn og skøn”

Der kan i forbindelse med byggesager opstå tvister, hvor det er nødvendigt med en hurtig afklaring, for at byggeprocessen ikke står stille i længere tid, hvilket kan og typisk vil være forbundet med betydelige ulemper og omkostninger for parterne. Bygherre risikerer eksempelvis at miste ellers berettigede krav over for entreprenøren, hvis mulige mangler udbedres, inden bygherre har sikret sit bevis. I sådanne situationer kan der ofte gennemføres ”haste-syn og skøn”, hvor fx Voldgiftsnævnet – Byggeri og Anlæg kan udmelde en skønsmand med få dages varsel. Når skønsmanden har haft lejlighed til at besigtige forholdene under en skønsforretning, anses beviset som udgangspunkt for sikret, og mangler kan afhjælpes, og evt. krav i den anledning kan udskydes til senere afklaring, så byggeriet kan fortsætte.

Vi hjælper med en skønsmæssig vurdering – og vi kan foretage udenretligt syn og skøn, så tid og penge ikke går til en retssag.

Retsplejeloven og initiativet til syn og skøn

Ifølge retsplejeloven har både dig som bygherre og den anden part i byggerisagen ret til at tage initiativ til at få foretaget syn og skøn. Dette initiativ kan tages som led i en sag, der allerede behandles af retten, eller det kan bruges for at sikre beviser, hvis der senere skulle blive anlagt en retssag vedrørende byggeriet. Det er vigtigt at forstå, at retsplejeloven regulerer denne proces omhyggeligt for at sikre retfærdighed og nøjagtighed i byggerisager.

Fremgangsmåde for syn og skøn i byggerisager

Når du ønsker at gennemføre syn og skøn i forbindelse med byggeriet, skal du udarbejde et forslag til de spørgsmål, som du gerne vil have en skønsmand til at besvare. Disse spørgsmål skal være neutrale og relevante i forhold til byggeriets temaer og eventuelle tvister. Retten har beføjelse til at nægte spørgsmål, der ikke opfylder disse betingelser, som er fastsat i retsplejeloven.

Valg af skønsmand i byggerisager

I henhold til retsplejeloven er det både dig og din modparts ansvar at foreslå, hvem retten skal udpege som skønsmand i byggerisagen. Det er afgørende, at skønsmanden er uberygtet, upartisk og besidder relevant faglig viden inden for byggeri for at kunne besvare spørgsmålene korrekt. Retten vil endeligt udpege skønsmanden i overensstemmelse med retsplejeloven.

Overværelse af skønsmandens arbejde i byggerisager

Ifølge retsplejeloven har du ret til at være til stede, mens skønsmanden udfører sin undersøgelse af byggeriet, især hvis der kræves en besigtigelse. Du og den anden part i byggerisagen har mulighed for at overvære processen og observere, hvordan skønsmanden håndterer sagen. Eventuelle klager over skønsmandens arbejde skal indgives i overensstemmelse med retsplejeloven til den ret, der behandler byggerisagen.

Uddybende spørgsmål og retsplejeloven

Efter skønsmanden har afgivet sin erklæring i henhold til retsplejeloven, har du som bygherre normalt mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Disse spørgsmål skal sendes til retten, der fastsætter en frist for, hvornår de skal være modtaget. Retten kan endda indkalde skønsmanden til et retsmøde for at besvare yderligere spørgsmål i forbindelse med erklæringen om byggeriet.

Isoleret bevisoptagelse og retsplejeloven i byggerisager

I overensstemmelse med retsplejeloven kan du også anmode retten om at afholde et syn og skøn i byggerisager, selvom der ikke er anlagt en retssag endnu. Dette kaldes isoleret bevisoptagelse, og det kan være nyttigt for at sikre beviser, der kan bruges senere i en potentielt retssag vedrørende byggeriet. Det er vigtigt at bemærke, at du som bygherre normalt betaler de indledende udgifter selv, indtil retten afgør betalingsansvaret i overensstemmelse med retsplejeloven.

Udgifter til syn og skøn i byggerisager og retsplejeloven

I byggerisager skal du og den anden part normalt selv dække udgifterne til syn og skøn. Udgifterne i forbindelse med syn og skøn i byggerisager kan være betydelige, og det er retten, der fastsætter skønsmandens honorar i overensstemmelse med retsplejeloven. Begge parter har mulighed for at kommentere dette honorar. Som bygherre, der har anmodet om syn og skøn i byggerisagen, er du normalt ansvarlig for omkostningerne, som retten endeligt afgør ved fastsættelsen af sagsomkostningerne i henhold til retsplejeloven.

Småsager og syn og skøn ifølge retsplejeloven i byggerisager

I småsager har retten en særlig rolle i at hjælpe parterne med at forberede byggerisagen i overensstemmelse med retsplejeloven. Retten vil vurdere behovet for syn og skøn og kan også indhente en sagkyndig erklæring, hvis det er relevant for byggerisagen. Som bygherre i en småsag kan du også anmode retten om at indhente en sagkyndig erklæring i overensstemmelse med retsplejeloven.

Boligadvokatkontoret er her for at hjælpe dig med at forstå og navigere i de komplekse aspekter af syn og skøn

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du læse de ofte stillede spørgsmål.

Hvordan indkalder man til syn og skøn?

Når du har behov for at indkalde til syn og skøn, kan vores erfarne advokater hjælpe dig. Vi guider dig gennem processen og sørger for, at alt bliver håndteret professionelt. Vores team har omfattende erfaring med at indkalde til syn og skøn i sager og sikrer, at alle relevante parter bliver involveret. Vi tager os af al kommunikation og sikrer, at indkaldelsen sker i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

Hvem indkalder til syn og skøn?

Som professionelle advokater tager vi ansvaret for at indkalde til syn og skøn i din sag. Vi har den nødvendige ekspertise og juridiske viden til at sikre, at indkaldelsen foretages korrekt og effektivt. Uanset om du er køber eller sælger, vil vores team sikre, at syn og skøn gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen og med fokus på dine interesser. Vi tager hånd om alle aspekter af indkaldelsen og sørger for, at du er godt repræsenteret under hele processen.

Hvordan bestiller man syn og skøn?

Når du har behov for at bestille syn og skøn, er det vigtigt at have professionel assistance. Hos Boligadvokatkontoret gør vi processen let og problemfri for dig. Vores erfarne team af advokater tager sig af al kommunikation og koordinering med de relevante parter, herunder skønsmanden. Vi sørger for, at syn og skøn bliver bestilt på den korrekte måde, og at alle nødvendige oplysninger og dokumentation er på plads. Med vores hjælp kan du være sikker på, at bestillingen af syn og skøn håndteres professionelt og effektivt.

Hvor hurtigt kan man få syn og skøn?

Vi forstår, at tid er vigtig, når det kommer til syn og skøn i sager. Hos Boligadvokatkontoret bestræber vi os på at sikre, at syn og skøn bliver planlagt og udført så hurtigt som muligt. Vi samarbejder med erfarne skønsfolk og koordinerer med alle parter for at minimere ventetiden. Vi arbejder proaktivt for at fremskynde processen og sørger for, at din sag prioriteres. Vores mål er at sikre en effektiv og retfærdig behandling af din sag uden unødig forsinkelse.

Kan man klage over en skønsmand?

Hos Boligadvokatkontoret tager vi hånd om dine bekymringer og bistår dig, hvis du ønsker at klage over en skønsmand. Vi har omfattende erfaring med at håndtere klagesager og sikre, at dine rettigheder bliver varetaget. Vi vil undersøge sagen grundigt og hjælpe dig med at vurdere, om der er grundlag for en klage. Vores erfarne team af advokater vil guide dig gennem klageprocessen og repræsentere dine interesser for at sikre en retfærdig behandling af din klage.

Hvornår er en skønsmand inhabil?

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår en skønsmand kan anses for inhabil i en sag. Hos Boligadvokatkontoret sikrer vi, at der tages højde for eventuelle inhabilitetsforhold, der kan påvirke skønsmandens objektivitet og uvildighed. Vi har stor ekspertise inden for området og vil nøje vurdere skønsmandens forbindelser, interesser eller tidligere involvering i sagen for at sikre, at der ikke opstår inhabilitet. Vi gør alt for at sikre, at den valgte skønsmand er fuldstændig upartisk og kan træffe en fair afgørelse i din sag.

Som boligadvokat er vi medlem af Advokatsamfundet. Kontakt dine boligadvokater. Fair pris.

BOLIGADVOKATKONTORET APS ER MEDLEM AF ADVOKATSAMFUNDET

Advokatsamfundet omfatter over 6.000 advokater i Danmark, og arbejder for at sikre tilliden til advokater, og for at sikre alle danskere, et sundt og velfungerende retssamfund.

Vi hjælper med syn og skøn til en skarp pris

Kontakt os for en pris vedr. juridisk rådgivning

 +45 31 31 11 36
kontakt@boligadvokatkontoret.dk

    Vores boligadvokater hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
    Ingen handel – Ingen regning!

    Call Now Button